مشعل 30 سانت خطی

مشعل الکل سوز خطی با طول 30 سانتی متر که در قسمت مخزن دارای الیاف نانو می باشد. از آنجا که شناور بودن الکل در مخزن بسیار خطرناک است، این الیاف با جذب الکل در هنگام پرکردن مخزن موجب مدیریت سوخت الکل می شوند. کلیه...

مشعل 30 سانت گرد

مشعل الکل سوز خطی گرد با قطر 30 سانتی متر که در قسمت مخزن دارای الیاف نانو می باشد. این مشعل کوچک را می توان با حالت های مختلف روی میز، داخل کاسه بتنی، داخل زمین و با کیس های پرتابل کارکرد و همچنین در...

مشعل 160 سانت

مشعل الکل سوز خطی با طول 160 سانتی متر که در قسمت مخزن دارای الیاف نانو می باشد. از آنجا که شناور بودن الکل در مخزن بسیار خطرناک است، این الیاف با جذب الکل در هنگام پرکردن مخزن موجب مدیریت سوخت الکل می شوند. کلیه...

مشعل 90 سانت

مشعل الکل سوز خطی با طول 90 سانتی متر که در قسمت مخزن دارای الیاف نانو می باشد. از آنجا که شناور بودن الکل در مخزن بسیار خطرناک است، این الیاف با جذب الکل در هنگام پرکردن مخزن موجب مدیریت سوخت الکل می شوند. کلیه...