مشعل الکل سوز خطی 30 سانت

مشعل الکل سوز خطی گرد با قطر 30 سانتی متر که در قسمت مخزن دارای الیاف نانو می باشد. این مشعل کوچک را می توان با حالت های مختلف روی میز، داخل کاسه بتنی، داخل زمین و با کیس های پرتابل کارکرد و همچنین در...

مشعل الکل سوز خطی 90 سانت

مشعل الکل سوز خطی با طول 90 سانتی متر که در قسمت مخزن دارای الیاف نانو می باشد. از آنجا که شناور بودن الکل در مخزن بسیار خطرناک است، این الیاف با جذب الکل در هنگام پرکردن مخزن موجب مدیریت سوخت الکل می شوند. کلیه...

مشعل الکل سوز خطی 160 سانت

مشعل الکل سوز خطی با طول 160 سانتی متر که در قسمت مخزن دارای الیاف نانو می باشد. از آنجا که شناور بودن الکل در مخزن بسیار خطرناک است، این الیاف با جذب الکل در هنگام پرکردن مخزن موجب مدیریت سوخت الکل می شوند. کلیه...

مشعل الکل سوز خطی 120 سانت

مشعل الکل سوز سرامیکی با طول 120 سانتی متر. این مشعلهای هلندی به دلیل داشتن صفحات سرامیکی مخصوص درون مخزن از امنیت بسیار بالایی برخوردارند. سرامیک های مخصوص تعبیه شده با جذب کامل الکل هنگام پر شدن مخزن و سوزاندن بخار الکل در هنگام استفاده،...

مشعل الکل سوز خطی 80 سانت

مشعل الکل سوز سرامیکی با طول 80 سانتی متر. این مشعلهای هلندی به دلیل داشتن صفحات سرامیکی مخصوص درون مخزن از امنیت بسیار بالایی برخوردارند. سرامیک های مخصوص تعبیه شده با جذب کامل الکل هنگام پر شدن مخزن و سوزاندن بخار الکل در هنگام استفاده،...

مشعل الکل سوز خطی 60 سانت

مشعل الکل سوز سرامیکی با طول 60 سانتی متر. این مشعلهای هلندی به دلیل داشتن صفحات سرامیکی مخصوص درون مخزن از امنیت بسیار بالایی برخوردارند. سرامیک های مخصوص تعبیه شده با جذب کامل الکل هنگام پر شدن مخزن و سوزاندن بخار الکل در هنگام استفاده،...

مشعل الکل سوز خطی 30 سانت

مشعل الکل سوز خطی با طول 30 سانتی متر که در قسمت مخزن دارای الیاف نانو می باشد. از آنجا که شناور بودن الکل در مخزن بسیار خطرناک است، این الیاف با جذب الکل در هنگام پرکردن مخزن موجب مدیریت سوخت الکل می شوند. کلیه...