مسکونی فرشته

کارفرما: سرکار خانم ترقی، موقعیت: فرشته -تهران، سال 1399

چراغ های آویز ایتالیایی برای قسمت کانتر آشپزخانه و روی میز ناهارخوری در این واحد مسکونی استفاده شده است.