مسکونی فرمانیه

طراح: جناب آقای مهندس تهرانی، موقعیت: فرمانیه -تهران، سال 1399

شومینه الکل سوز 60 سانت کارشده روی سکوی سنگی در قسمت پذیرایی منزل مسکونی در فرمانیه.